Kişisel Verilerin Korunması Kanunu - KVKK

 

İSTANBUL TUZLA KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi  (“Bölge”) tarafından işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımıza ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

 

Hangi Verilerinizi İşliyoruz

 

Kimlik

·      Veli / Vasi / Temsilci

·      Ürün veya Hizmet Alan Kişi

·      Tedarikçi Yetkilisi

·      Tedarikçi Çalışanı

·      Stajyer

·      Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

·      Çalışan

·      Çalışan Adayı

İletişim

·      Veli / Vasi / Temsilci

·      Ürün veya Hizmet Alan Kişi

·      Tedarikçi Yetkilisi

·      Tedarikçi Çalışanı

·      Stajyer

·      Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

·      Çalışan

·      Çalışan Adayı

Özlük

·      Stajyer

·      Çalışan

·       

Hukuki İşlem

·      Ziyaretçi

·      Veli / Vasi / Temsilci

·      Ürün veya Hizmet Alan Kişi

·      Tedarikçi Yetkilisi

·      Tedarikçi Çalışanı

·      Stajyer

·      Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

·      Çalışan

·      Çalışan Adayı

Müşteri İşlem

·         Ürün veya Hizmet Alan Kişi

·          

Fiziksel Mekan Güvenliği

·      Ziyaretçi

·      Veli / Vasi / Temsilci

·      Ürün veya Hizmet Alan Kişi

·      Tedarikçi Yetkilisi

·      Tedarikçi Çalışanı

·      Stajyer

·      Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

·      Çalışan

·      Çalışan Adayı

·       

İşlem Güvenliği

·      Stajyer

·      Çalışan

·       

Risk Yönetimi

·      Ziyaretçi

·      Ürün veya Hizmet Alan Kişi

·      Tedarikçi Yetkilisi  

·      Stajyer

·      Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

·      Çalışan

Mesleki Deneyim

·      Stajyer

·      Çalışan

·       

Pazarlama

·      Ürün veya Hizmet Alan Kişi

·      Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

·       

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

·      Stajyer

·      Çalışan

·       

Sağlık Bilgileri

·         Çalışan

·          

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

·         Çalışan

·          

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Bölgemiz ve Bölgemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, Çevre koruma ve atık süreçlerinin yönetilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı v.b.), Bölgemiz için insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

      

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Bölgemiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; Müşteri tanıtım formları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday başvuru formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere (İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi). dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Bölgemize iletmeniz durumunda Bölgemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Bölgemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Bölgemize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlayarak Bölgemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Bölgemize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.

 

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu istanbultuzlakimyasanayicileriosb@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak (firmaya ait kayıtlı e-posta adresiniz var ise) kvkk@websitesi.com.tr üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz.

 

KAMERA AYDINLATMA METNİ

 

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi OSB Bölgemizde yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi tarafından hazırlanmıştır.

 

OSB Bölgesi, Merkez Bina ve Ek binalarımızda kamera ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması “ ve “ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmekte ve 3 ay kadar saklanmaktadır.

 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe Göre İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi’nin  Aydınlı-KOSB Mahallesi Atom Cadde No: 2/ Tuzla İSTANBUL adresine Başvuru Formunu, yazılı olarak veya KEP üzerinden istanbultuzlakimyasanayicileriosb@hs02.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Ticaret Unvanı : İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Adres                  : Aydınlı-KOSB Mah. Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Atom Cad. No:2 Tuzla/İSTANBUL

Web adresi         : www.kosb.com.tr

Telefon              : 0216 5936 03 00